Bærekraft og langsiktige planer

Oppgave 1.
Bærekraft og langsiktige planer

I dagens samfunn snakker man mye om bærekraft og bærekraftig utvikling. I Brundtlandkommisjonen er bærekraftig utvikling definert som ”en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov.”
Men hvordan skal man få et bærekraftig grunnlag for fremtidige generasjoner uten at dagens samfunn blir svekket?
Situasjonen er per i dag ikke særlig bærekraftig for fremtidige generasjoner. Jeg tenker da spesielt på de vestlige landene og de ulike industrilandene. Jeg sier ikke det at situasjonen ikke vil kunne forandre seg de neste 25 årene, men per i dag er det ikke laget en langsiktig plan. Planene som politikerne kommer med er skrevet frem til 2020, altså seks år fra og med i dag. Disse planene er ikke bærekraftig laget, fordi man ikke tar hensyn til alle faktorene som spiller inn. I en tidsperiode på seks år kan mye skje i jordbruket, i havet og ikke minst i atmosfæren. Plante og dyre mangfoldet er ekstremt utsatt, selv om mennesker i ulike deler av verden også vil bli rammet. Jeg mener menneskene er hovedårsaken til de fleste av de globale problemene vi møter i hverdagen, og vi har en viss plikt å rette opp mange av dem.
For meg handler ikke bare bærekraftig utvikling om våre fremtidige generasjoner, men også om bevaring og vern av ulike dyre -og plantearter. Lista over utryddningstruede arter har aldri vært større en den er nå, så burde ikke alle fremtidige generasjoner har like gode muligheter til en bærekraftig fremtid uansett art og oppholdssted?
Grunnene er mange til at vi mennesker ikke klarer å redusere utslippene, forbruket og ressursene våre. Den mest grunnleggende årsaken etter min mening er; Menneskene er grådige og tenker i hovedsak mest på seg selv. Vi vil aldri kunne forandre vårt forbruk og våre utslipp så lenge vi er såpass egoistiske og selvsentrerte. Fordeling av ressurser er ulikt fordelt. Mens mennesker dør av overvekt i mange vestlige land, dør andre av sult og mangel på reint drikkevann. Forskjellene er store, og veien til en bærekraftig utviklingen er enda ikke nådd.
Langsiktige mål og planer må lages. Planene må gå over flere tiår og må lages av eksperter med gode kunnskaper om naturens bæreevne, samfunnet og dagens ressursbruk.
Hvordan kan vi forandre forbruket om vi skal være så selvsentrerte og gjerrige som vi er i dag? Jeg sier ikke at aller er slik, men en flertall av oss vil ha det beste og det nyeste hele tiden. En slik tankegang vil ikke skape en bærekraftig utvikling for noen av oss. Vi lever under et og samme tak.
Vi er avhengige av hverandre uansett hva.
Selv om Norge er en liten nasjon, har vi et viktig budskap som vi må videreformidle både nasjonalt og globalt. Vi må huske på at ingen er perfekte og at Norge som nasjon også har sine små feil selv om vi er kåret til en av verdens beste land.

Skrivekonkurranse, om, Grunnlova, skrivekonkurranse
User_128x128